WEŹ UDZIAŁ W BEZPŁATNYM WEBINARZE PT.:
"WSPARCIE ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE"

sukces zaczyna
się od rozmowy.

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.ROZWIJAJ Z NAMI USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH DOTACJI UNIJNYCH

Na co dofinansowanie?

NOWE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI

Zaprojektujemy kompleksową usługę dopasowaną do potrzeb Gminy. Przy planowaniu zakresu świadczeń na terenie Gminy nasi eksperci dopilnują, żeby  spełnione zostały wszelkie założenia regulaminowe.

KLUB SENIORA
DZIENNY DOM POBYTU

Zaplanujemy wyposażenie placówki zgodnie z jej przeznaczeniem. Z nami nic nie umknie Twojej uwadze. Stworzymy przestrzenie przyjazne seniorom i osobom niesamodzielnym.

BIEŻĄCE
FUNKCJONOWANIE

W ramach projektu uwzględnimy bieżące funkcjonowanie placówki, w tym finansowanie wypożyczenia sprzętów rehabilitacyjnych, dojazdy, wsparcie finansowe opiekunów faktycznych czy usługi asystencki.

KURSY I SZKOLENIA
DLA OPIEKUNÓW

Zapewnimy finansowanie kursów i szkoleń dla opiekunów i pracowników instytucji pomocy społecznej.


nowa edycja programu
Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym


TRWA NABÓR WNIOSKÓW w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO.

Rozwijaj z nami usługi społeczne na terenie gminy.

Zaprojektujemy kompleksową usługę, która spełni oczekiwania mieszkańców. Nasze wsparcie pozwoli uniknąć  skomplikowanego procesu aplikowania o środki europejskie i zapewni bezproblemową realizacje założonych celów projektowych.

Inwestycje związane z usługami społecznymi i polityką senioralną są świadectwem troski włodarzy o swoich mieszkańców. Kluby Seniora czy Dzienne Domy Pomocy stanowią wielkie wsparcie w „jesieni życia” oraz umożliwiają integrację, aktywizację i opiekę dla mieszkańców, którzy potrzebują tego najbardziej. Placówki takie stanowią przyjazną i radosną przestrzeń wspierającą codzienne życie osób niesamodzielnych. (fot. freepik.com)

Pozyskiwanie środków na zwiększanie dostępności USŁUG społecznych, w tym również dla seniorów, TO jeden z kluczowych obszarów działalności naszej firmy

Na co dokładniej możemy pozyskać dofinansowanie?


  • DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OSOBY STARSZE I/LUB NIEPEŁNOSPRAWNE, w tym m.in.: stworzenie i bieżące funkcjonowanie Klubów Seniora, Dziennych Domów Pomocy.
  • Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE np. teleopiekę, systemy przywoławcze.
  • Tworzenie i funkcjonowanie miejsc pobytu okresowego i stałego w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.
  • Działania wspierające OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH (szkolenia, warsztaty, poradnictwo, tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych, finansowanie usług opiekuńczych/asystenckich).
  • SZKOLENIE ASYSTENTÓW/ KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych
  • WSPARCIE DLA RODZIN, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą
  • tworzenie nowych oraz wsparcie funkcjonowania już istniejących mieszkań chronionych i wspomaganych
www.freepik.com

wielkopolska akademia nauki i rozwoju

poznaj nas


Ekspert merytoryczny w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Podmiot Zewnętrznego Zapewniania Jakości
Lider Pozyskiwania Dotacji dla JST

kim jesteśmy

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 17 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem - współpracujemy z 700 JST na terenie 16 województw - skutecznie przygotowaliśmy 750 projektów pozyskując dla samorządów ponad 550 mln - efektywnie zarządzamy 324 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk - tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin - zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje - doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.

W czerwcu 2021 roku DRUGI RAZ Z RZĘDU otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.

Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Współpracujemy z wojewódzkimi stowarzyszeniami zrzeszającymi JST, w tym ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Związkiem Gmin Pomorskich oraz Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego.

Lider pozyskiwania dotacji dla jst

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

dokumenty strategiczne, planistyczne i sprawozdawcze

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.
porozmawiajmy
doradca klienta

Cezary Tomczyk

tel. 577 774 779

115 121 205,00 zł

Łączna wartość pozyskanych dotacji na usługi społeczne


81%

Skuteczność pozyskiwania dotacji 

na usługi społeczne

150

Otwartych klubów seniora
i dziennych domów pomocysukcesy naszych klientów

Otwarcie pierwszego w Polsce Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (gm. Przemęt, woj. Wielkopolskie)


zapisz się na webinar


CRM form will load here